პროექტები

23/06/15
23/06/16

Plagiarism

პროექტი "პლაგიატი საქართველოს აკადემიურ სივრცეში: პრევენცია და ბრძოლა" დაფინანსებულია ფონდ "ღია საზოგადოება - საქართველოს" მიერ და წარმოადგენს პლაგიატის პრობლემის ღრმა და დეტალური შესწავლის პირველ მცდელობას.

პროექტის მიზანია პლაგიატის პრობლემის კვლევა და კვლევის შედეგების საჯარო განხილვების საფუძველზე პლაგიატთან მიმართებაში ერთიანი ქმედითი პოზიციის შემუშავება, რომელიც გამყარდება შესაბამისი იურიდიული დოკუმენტებით.

კვლევისას გამოყენებული იქნა როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი მეთოდები.

კვლევის ანგარიში ქართულ ენაზე

კვლევის ანგარიში ინგლისურ ენაზე