პროექტები

01/01/15
31/12/17

Erasmus+

Erasmus+ არის ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა, რომელიც განახორციელებს პროექტებს განათლების, ტრენინგის, ახალგაზრდობისა და სპორტის მიმართულებით 2014-2020 წლებში.

Erasmus+ პროგრამის მიზანია განათლების მოდერნიზება, ცოდნის და დასაქმების დონის ამაღლება, ასევე ტრეინინგები და ახალგაზრდებთან მუშაობა. შვიდ წლიანი პროგრამის ბიუჯეტი € 14.7 მილიარდი ევროთი განისაზღვრება. ეს გულისხმობს 40%–იან ზრდას მიმდინარე და არსებულ ბიუჯეტთან შედარებით, რაც თავისთავად ასახავს ევროკავშირის სურვილს ამ სფეროში მეტი ფინანსების ინვესტირებისა.

უმაღლესი განათლების სფეროში ხორციელდება შემდეგი აქტივობები:

1) ინსტიტუციური თანამშრომლობა ქართულ და ევროპულ უნივერსიტეტებს შორის

2) სტუდენტებისა და პერსონალის გაცვლითი პროგრამები

3) სრული სამაგისტრო პროგრამების დაფინანსება

4) ევროკავშირის კვლევების ხელშეწყობა – ჟან მონეს პროგრამა

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ: www.erasmusplus.org.ge